top of page

Kim jest komornik?
 

Komornik to osoba pełniąca funkcję urzędnika publicznego, działającego na podstawie prawa, które uprawnia go do wykonywania czynności egzekucyjnych na rzecz wierzyciela. Jest swoistym pośrednikiem między wierzycielem a dłużnikiem, dbając o przestrzeganie prawa obu stron.

Zakres obowiązków komornika:
 

  1. Egzekucja komornicza: Komornik ma uprawnienia do egzekwowania zobowiązań pieniężnych lub niemajątkowych, nakładanych przez orzeczenia sądowe. Może zajmować mienie dłużnika, zabezpieczać należności w formie pieniężnej lub przeprowadzać licytacje majątku.

  2. Doradztwo i informacja: Komornik udziela informacji zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom, dotyczących procesu egzekucyjnego, praw i obowiązków związanych z egzekucją komorniczą.

  3. Czynności nieegzekucyjne: Dokonuje spisów inwentarza po zmarłych, co umożliwia ustalenie odpowiedzialności spadkobierców. Wykonuje także protokoły stanu faktycznego które są dokumentami urzędowymi potwierdzającymi fakty w nich opisane, czasem nieocenione w procesie dochodzenia własnych roszczeń.


Komornik - funkcja i uprawnienia:
 

  1. Samodzielność: Komornik jest niezależnym organem egzekucyjnym, działającym w granicach prawa i z poszanowaniem praw wszystkich stron.

  2. Legitymacja: Posiada legitymację wydaną przez Krajową Radę Komorniczą, która uprawnia go do wykonywania czynności egzekucyjnych.

  3. Obowiązek działania zgodnie z prawem: Jego działania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a egzekucja może dotyczyć tylko tych kwot, których wierzyciel żądał w drodze postępowania egzekucyjnego.


Ważne informacje:
 

Egzekucja komornicza może dotyczyć różnorodnych sytuacji, od długów pieniężnych po zobowiązania niemajątkowe. Komornik dba o przestrzeganie prawa i równowagę między interesami wierzyciela a sytuacją majątkową dłużnika. Jego działania są skrupulatnie kontrolowane, a egzekucja odbywa się z poszanowaniem godności wszystkich zaangażowanych stron.
 

Komornik pełni ważną rolę w zapewnieniu przestrzegania prawa i realizacji zobowiązań, równocześnie dbając o poszanowanie praw obu stron procesu egzekucyjnego.

 
bottom of page